Nasza oferta

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem wyznaczającym standardy i ułatwiającym planowanie nowych inwestycji związanych z szeroko pojętą mobilnością. W dokumentach tych szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie potrzeb transportowych mieszkańców. Podczas przygotowywania planów mobilności analizowane są zachowania ludności, specyfika miejsca oraz zasady funkcjonowania infrastruktury transportowej w skali mikro i makro. Plany zawierają szerokie spojrzenia w kontekście funkcjonowania miasta i długookresową perspektywę zrównoważonego rozwoju mobilności.

Plany mobilności miejskiej często stanowią podstawę do otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. środki Unijne)

Zobacz szczegółowy opis »

Od 2011 roku przygotowujemy projekty planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, które są niezbędne do organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Opracowujemy plany transportowe w pełni dostosowane do potrzeb i oczekiwań gmin, miast, powiatów oraz województw.

Plany transportowe przygotowane przez naszych specjalistów składają się z profesjonalnie zaprojektowanych projektów sieci komunikacyjnych, gwarantujących szeroki dostęp do usług o charakterze użyteczności publicznej.

Zobacz szczegółowy opis »

Z dniem 1 stycznia 2004 r., nałożono na organy samorządu terytorialnego konieczność wykonania analizy sytuacji rynkowej, w przypadku podjęcia decyzji w sprawie wydania przewoźnikowi nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia (w zakresie regularnego przewozu osób) na linie komunikacyjne o długości do 100 km. Nasza firma oferuje przeprowadzenie kompleksowej usługi związanej z udzieleniem przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób.

Zobacz szczegółowy opis »

Jako firma zajmujemy się krótko i długoterminowymi planami rozwoju systemów transportu. Dzięki wnikliwej analizie potrzeb pasażerów oraz uwarunkowań lokalnych jesteśmy w stanie zaproponować optymalne przebiegi nowych tras komunikacyjnych, lokalizacje infrastruktury punktowej oraz kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej. Proces kształtowania sieci transportowej zawiera w sobie min. opracowanie tras poszczególnych linii, stworzenie rozkładów jazdy, czy spersonalizowanych systemów taryfowych. Zaproponowane przez nas rozwiązania zawsze wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju i komplementarności poszczególnych systemów transportowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Dynamiczny rozwój miast doprowadził do koncentracji w aglomeracjach i metropoliach większości urzędów, punktów usługowych i miejsc pracy. Efekt rozlewania się miast (urban sprawl, eksurbanizacja) sprawia, że ludzie codziennie pokonują podróże, z obrzeży miast i ośrodków ościennych w celach zarobkowych. Powoduje to powstawanie kongestii, czyli zatłoczenia na drogach.

Receptą na problemy komunikacyjne związane z zatorami drogowymi jest inwestycja w integracje transportu zbiorowego na obszarze metropolii, czy aglomeracji. Atrakcyjny dla pasażerów transport publiczny, umożliwia podróż wieloma środkami transportu (kolej, autobusy regionalne, komunikacja miejska) na jasnych i przejrzystych zasadach oraz wspólnym bilecie. Cechuje się również konkurencyjnymi czasami przejazdów pomiędzy miejscowościami aglomeracji.

Wysoki poziom świadczenia usług przewozowych, który zadowoli klientów, z punktu widzenia organizatora wymaga wielu zabiegów prawno-organizacyjnych. Odpowiednie funkcjonowanie prawne organizatorów transportu na różnych szczeblach, sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi JST i utrzymanie zoptymalizowanej sieci połączeń jest wyzwaniem, z którym nasz zespół poradzi sobie bez problemu.

Zobacz szczegółowy opis »

Przygotowanie wariantowania projektu, określenie wpływu na otoczenia oraz wyliczenie jego opłacalności to jedna z podstawowych części realizacji projektu. Ocena i analiza potencjału poprzez określenie wszystkich wad i zalet bazująca na wiedzy eksperckiej jest niezbędna dla poprawnego przeprowadzenia inwestycji. W studiach wykonalności podpieramy się wynikami analiz ekonomicznych, analiz ruchu oraz analiz wielokryterialnych.

Zobacz szczegółowy opis »

Wzrost kongestii w XXI wieku w obszarach mocno zurbanizowanych doprowadził do znacznego wydłużenia czasu podróży, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Jednym ze środków pomagającym w „odkorkowywaniu” miast jest zwiększanie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Priorytet dla komunikacji zbiorowej zapewnia wzrost konkurencyjności tego środka transportu i wywołuje efekt zachęty wśród podróżnych poruszających się innymi środkami komunikacji.

Nasza firma wyszukuje i projektuje optymalne rozwiązania zapewniające priorytety dla komunikacji zbiorowej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do klienta, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania znacząco zwiększające zainteresowanie wśród podróżnych komunikacją zbiorową, zdiagnozować optymalną funkcjonalność systemu dla konkretnego rozwiązania i „przeprowadzić” zamawiającego przez wszystkie etapy inwestycji.

Zobacz szczegółowy opis »

Obowiązkiem jaki spoczywa na organizatorze publicznego przewozu pasażerskiego jest zorganizowanie efektywnego, przyjaznego dla pasażera, wydajnego systemu połączeń, który będzie jednocześnie generował jak najmniejsze koszty.

W przypadku wyłonienia operatora w formie przetargu, warto skonkretyzować zapisy SIWZu, aby zapewnić należytą jakość wykonanej usługi. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów jest gwarancją stworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej odpowiedni poziom szczegółowości, zabezpieczającej zamawiającego przed poniesieniem nieprzewidywanych kosztów i jednocześnie chroniącego jego interesy.

Zobacz szczegółowy opis »

Długofalowe i roztropne decyzje w zarządzaniu transportem powodują znaczący wzrost poziomu świadczonych usług. W celu wyeliminowania błędnie podejmowanych decyzji, mających negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców należy określić i zdywersyfikować inwestycje w dziedzinie transportu. Zespół ekspertów firmy „TRAKO” zapewnia pełne doradztwo w dziedzinach rozwoju komunikacji na każdym szczeblu.

W dokumentach strategicznych zawierane są informacje o planowanych inwestycjach w transport publiczny, indywidualny, infrastrukturę punktową i sieciową oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ich poziomu mobilności.

Dokumenty strategiczne, w których tworzeniu wspieramy administrację publiczną w znaczącej części stają się dokumentami prawa miejscowego.

Zobacz szczegółowy opis »

Obecna perspektywa unijna 2014-2020 oferuje możliwość pozyskania wsparcia na projekty infrastrukturalne w wysokości do 85%. Wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury i taboru przyczynia się do generowania negatywnych skutków związanych z ich eksploatacją; wzrostu poziomu zanieczyszczeń, zwiększonej emisji hałasu, zmniejszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki dobrze przygotowanym dokumentom aplikacyjnym oraz odpowiednio napisanym projektom szanse finansowania przedsięwzięcia związanego z transportem są bardzo duże. Szczególną szansę na dofinansowanie w obecnej perspektywie mają przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Wieloletnie doświadczenie, jakim możemy się poszczycić, zostało zdobyte podczas pracy przy projektach obejmujących swoim zakresem osiąganie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej bądź planu mobilności miejskiej. W historii firmy braliśmy udział w przygotowaniu kilkunastu projektów na łączną kwotę przekraczająca 1 mld złotych.

Zobacz szczegółowy opis »

Coraz więcej mieszkańców małych miejscowości odczuwa problemy związane z brakiem dostępu do połączeń transportu publicznego. Receptą na poprawę jakości życia mieszkańców wsi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest uruchomienie systemu gminnego transportu publicznego.
Dla samorządów gminnych opracowujemy kompleksowe projekty systemów komunikacji gminnych, składające się z badań i analiz rynku, projektów tras linii komunikacyjnych oraz szczegółowych rozkładów jazdy.

Zobacz szczegółowy opis »

Oferta przewozowa jaką dysponuje przewoźnik jest jego głównym produktem, który oferuje swoim klientom – pasażerom. Odpowiednie zoptymalizowanie i ukierunkowanie jej rozwoju decydować będzie o przyszłości firmy oraz ilości obsłużonych pasażerów. Badając oczekiwania pasażerów, najpopularniejsze motywacje i kierunki podróży oraz specyfikę danego rynku eksperci TRAKO są w stanie zaproponować przewoźnikowi ukształtowanie pełnej oferty przewozowej. W jej skład wchodzić może polityka taryfowa, wielkość pracy eksploatacyjnej, skoordynowane rozkłady jazdy, czy odpowiednie zarządzanie flotą pojazdów.

Zobacz szczegółowy opis »

Sytuacja demograficzna, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, efekt urban sprawl i wzrost wskaźnika motoryzacji doprowadziły w większości obszarów naszego kraju do zmniejszenia roli komunikacji miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej rentowność firm przewozowych w niektórych przypadkach wymaga ograniczenia oferty przewozowej. Dzięki odpowiednim badaniom marketingowym i analizie zachowań komunikacyjnych zespół projektowy jest wstanie zaproponować zmiany poprawiające rentowność przewozów pasażerskich wraz z minimalizacją negatywnych skutków odczuwalnych przez pasażerów.

Zobacz szczegółowy opis »

Jako zespół specjalistów i ekspertów związanych z branżą komunikacyjną możemy zapewnić kompleksową obsługę działu przewozów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Nasze obsługi świadczymy w obszarach prawniczych, ekonomicznych i technicznych. Kompleksowa obsługa firm obejmująca organizację, zarządzanie i rozwój przewozów jest alternatywą dla kosztownego zatrudniania wysoce wyspecjalizowanej kadry.

Zobacz szczegółowy opis »

Projektowanie rozkładów jazdy jest naszą… pasją. Nasi specjaliści opracowują profesjonalne projekty optymalnych rozkładów jazdy, charakteryzujące się współcześnie stosowanymi rozwiązaniami w postaci modułowych częstotliwości kursowania i synchronizacji godzin odjazdów. W zależności od potrzeb, projekty rozkładów jazdy przewidują zredukowanie lub zwiększenie wielkości pracy eksploatacyjnej, bądź utrzymanie jej na niezmienionym poziomie.

Wykonanie zoptymalizowanych rozkładów jazdy jest również idealną szansą na podniesienie efektywności wykonywanych przewozów. Ofertę rozkładów jazdy kierujemy nie tylko do organizatorów i operatorów transportu publicznego, ale również do przewoźników komercyjnych. Przed wykonaniem zoptymalizowanych rozkładów jazdy zachęcamy do skorzystania z oferty badań marketingowych wielkości popytu i struktury biletowej.

Odpowiednio ułożony rozkład jazdy jest jednym z filarów zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Według badań marketingowych przeprowadzanych w różnych obszarach kraju, częstotliwość, takt i synchronizacja odjazdów są jednym z najważniejszych aspektów świadczących o wysokiej jakości oferty przewozowej.

Zobacz szczegółowy opis »

Zachowania komunikacyjne ludności są dynamiczne i zmieniają się z upływem czasu. Systemy komunikacyjne w wielu regionach posiadają naleciałości z przed wielu lat, a brak ich znaczącej przebudowy skutkować może spadkiem liczby przewiezionych pasażerów. Zespół specjalistów TRAKO, może dokładnie przeanalizować zakres świadczonych usług oraz ocenić każdy z poszczególnych elementów wraz z nakierowaniem na odpowiednie działania mające poprawić obecną sytuację firm przewozowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Badania ruchu są podstawową czynnością prowadzącą do zgromadzenia danych dotyczących podaży na usługi komunikacji zbiorowej. Regularne przeprowadzanie badań pozwala zoptymalizować ofertę przewoźnika i ukierunkować ją do konkretnych grup klientów. Badania napełnień są podstawą do oszacowania pracy przewozowej wyliczonej w pasażerogodzinach i pasażerokilometrach.

Zobacz szczegółowy opis »

Dane uzyskane podczas badań ruchu są fundamentalną wartością używaną podczas identyfikacji celów podróży pasażerów. Dzięki dokładnemu zidentyfikowaniu relacji, możemy stworzyć więźbę ruchu oraz model symulacyjny obrazujący rozkład potoków pasażerskich w sieci. Więźba ruchu pasażerskiego może służyć nam do określenia potencjału danych linii komunikacyjnych poprzez zobrazowanie głównych korytarzy transportowych na badanym obszarze.

Zobacz szczegółowy opis »

Każda inwestycja, szczególnie ta związana z transportem powinna zostać zaprojektowana na podstawie analizy kosztów i korzyści. Utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami poniesionymi przez inwestorów i nakładem finansowym koniecznym do jej pełnego funkcjonowania, a korzyściami jakie zostaną uzyskane poprzez oddanie jej do użytku to główny cel analiz tego typu. Każdy beneficjent aplikujący o przyznanie środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej 2013-2020 zobligowany jest do przedstawienia AKK, jako składowej studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Zobacz szczegółowy opis »

To co wyróżnia naszą firmę na rynku usług doradczych jest pełne wsparcie dla klienta na wszystkich etapach realizacji projektu. Począwszy od tworzenia dokumentacji projektowej, poprzez pozyskiwanie funduszy, aż do wdrożenia gotowego produktu. Wiedza ekspertów, inżynierów i zespołu projektowego daję pełną wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowej realizacji projektu wraz z jego finalizacją.

Zobacz szczegółowy opis »

Pomiary i analizy ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się należytą starannością i zawsze wykonywane są zgodnie ze sztuką. Nasza firma cechuje się wysoką elastycznością i potrafi wykonać badania na dużych obszarach miejskich przy zachowaniu krótkiego terminu realizacji. Doświadczenie naszej firmy obejmuje badania we wszystkich środkach transportu, wykonywane zarówno metodą wewnątrz pojazdową jak i ekranową.

Zobacz szczegółowy opis »

Posiadamy doświadczony zespół badawczy, który realizuje kompleksowe badania wielkości popytu w transporcie publicznym. Wyniki badań napełnień stanowią doskonałą bazę wyjściową do modyfikowania lub tworzenia zupełnie nowej oferty przewozowej w transporcie publicznym.

Wykonujemy badania napełnień w systemach komunikacji miejskich, gminnych oraz regionalnych. Obserwacje przeprowadzamy nie tylko w autobusach, ale również w minibusach, tramwajach oraz pociągach. Ofertę badań napełnień kierujemy dla przewoźników, wyspecjalizowanych zarządów transportu, samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Zobacz szczegółowy opis »

Nasz zespół badawczy realizuje badania struktury biletowej wśród pasażerów środków komunikacji zbiorowej. Wyniki otrzymywane podczas badań struktury biletowej pozwalają określić przychodowość poszczególnych linii komunikacyjnych oraz strukturę rodzajową posiadanych biletów, w szczególności realny stopień przejazdów bezpłatnych. Badania struktury biletowej stanowią doskonałą bazę do optymalizacji układów linii komunikacyjnych dla organizatorów i operatorów transportu publicznego.

Zobacz szczegółowy opis »

W swoim portfolio posiadamy projekty na potrzeby, których przeprowadzaliśmy badania kordonowe oraz ekranowe. Badania ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się wysokim profesjonalizmem i zachowaniem wszystkich wytycznych krajowych.

Dla uzyskania miarodajnych wyników na etapie planowania badań wykorzystujemy autorskie metody organizacyjne, przetestowane podczas wykonywania projektów. Badania wykonywane przez naszą firmę koordynowane są przez pracowników mających doświadczenie w kierowaniu zespołem pomiarowców i ankieterów

Zobacz szczegółowy opis »

Modele ruchu są zintegrowanymi narzędziami służącymi do kompleksowego zarządzania transportem w miastach i aglomeracjach. Zasada ich działania polega na dokładnym odwzorowaniu sieci drogowej wraz z siecią transportu publicznego i skorelowaniu z zachowaniem osób korzystających z całego systemu komunikacyjnego.

Dobrze wykonany model ruchu wymaga przeprowadzenia dokładnych badań preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców regionu oraz badań ruchu na ciągach komunikacyjnych miasta.

Korzystając z modelu ruchu można prognozować zachowania mieszkańców związane ze zmianami w organizacji ruchu wynikającymi np. z remontu ulic, wprowadzeniu objazdów. Model służy również jako podstawowe narzędzie do analiz ruchu związanych z realizacją nowych inwestycji, które to wymagane są podczas ubiegania się o dofinansowania ze środków unijnych.

Zobacz szczegółowy opis »

W celu pełnego zobrazowania natężeń ruchu, zachęcamy naszych klientów do zwizualizowania wyników badań natężeń ruchu na sieci transportowej. Nasz zespół projektowy dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem do opracowywania graficznego map.

Dla klientów przygotować mapy natężeń ruchu zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci wydruków wielkoformatowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Tworzenie audytów sprowadza się do wnikliwego przeanalizowania uwarunkowań komunikacyjnych danego terenu. Do stworzenia opracowania analizuje się zachowania komunikacyjne, sprawdza funkcjonalność infrastruktury oraz jej dostępność pod kątem wszystkich użytkowników.

Dokumenty te tworzy się zazwyczaj dla obszarów centralnych, osiedli i innych homogenicznych obszarów miast. Opracowania te cechują się bardzo wysoką szczegółowością i oceniają takie aspekty jak:

- lokalizacje przejść dla pieszych oraz ich funkcjonalność,

- stan nawierzchni ciągów pieszych,

- stan infrastruktury przystankowej,

- lokalizację innych przeszkód,

Zobacz szczegółowy opis »