Usługi dla firm przewozowych

 • Optymalizacja oferty przewozowej oraz koncepcje rozwoju sieci komunikacji zbiorowej
  • Kompleksowa obsługa działu przewozów przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej
  • Rozkłady jazdy (synchronizowanie odjazdów, optymalizacja pracy przewozowej oraz tras przebiegu)
  • Obniżanie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej przy możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na jakość oferty przewozowej i wysokość przychodów
 • Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich
 • Ocena stanu istniejącego komunikacji zbiorowej
  • Badania i analizy napełnień środków transportu zbiorowego oraz struktury pasażerskiej
  • Identyfikacja więĽby ruchu pasażerskiego
  • Wyznaczanie rentowności przewozów pasażerskich
  • Analizy sytuacji eksploatacyjno - ekonomicznej komunikacji miejskiej
 • Analizy kosztów i korzyści dla projektów transportowych
 • Analizy marketingowe
 • Kierunki rozwoju firm przewozowych
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na zakup taboru itp.
 • Nadzór merytoryczny nad fazą realizacji projektów

Oferta przewozowa jaką dysponuje przewoźnik jest jego głównym produktem, który oferuje swoim klientom – pasażerom. Odpowiednie zoptymalizowanie i ukierunkowanie jej rozwoju decydować będzie o przyszłości firmy oraz ilości obsłużonych pasażerów. Badając oczekiwania pasażerów, najpopularniejsze motywacje i kierunki podróży oraz specyfikę danego rynku eksperci TRAKO są w stanie zaproponować przewoźnikowi ukształtowanie pełnej oferty przewozowej. W jej skład wchodzić może polityka taryfowa, wielkość pracy eksploatacyjnej, skoordynowane rozkłady jazdy, czy odpowiednie zarządzanie flotą pojazdów.

Zobacz szczegółowy opis »

Sytuacja demograficzna, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, efekt urban sprawl i wzrost wskaźnika motoryzacji doprowadziły w większości obszarów naszego kraju do zmniejszenia roli komunikacji miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej rentowność firm przewozowych w niektórych przypadkach wymaga ograniczenia oferty przewozowej. Dzięki odpowiednim badaniom marketingowym i analizie zachowań komunikacyjnych zespół projektowy jest wstanie zaproponować zmiany poprawiające rentowność przewozów pasażerskich wraz z minimalizacją negatywnych skutków odczuwalnych przez pasażerów.

Zobacz szczegółowy opis »

Jako zespół specjalistów i ekspertów związanych z branżą komunikacyjną możemy zapewnić kompleksową obsługę działu przewozów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Nasze obsługi świadczymy w obszarach prawniczych, ekonomicznych i technicznych. Kompleksowa obsługa firm obejmująca organizację, zarządzanie i rozwój przewozów jest alternatywą dla kosztownego zatrudniania wysoce wyspecjalizowanej kadry.

Zobacz szczegółowy opis »

Projektowanie rozkładów jazdy jest naszą… pasją. Nasi specjaliści opracowują profesjonalne projekty optymalnych rozkładów jazdy, charakteryzujące się współcześnie stosowanymi rozwiązaniami w postaci modułowych częstotliwości kursowania i synchronizacji godzin odjazdów. W zależności od potrzeb, projekty rozkładów jazdy przewidują zredukowanie lub zwiększenie wielkości pracy eksploatacyjnej, bądź utrzymanie jej na niezmienionym poziomie.

Wykonanie zoptymalizowanych rozkładów jazdy jest również idealną szansą na podniesienie efektywności wykonywanych przewozów. Ofertę rozkładów jazdy kierujemy nie tylko do organizatorów i operatorów transportu publicznego, ale również do przewoźników komercyjnych. Przed wykonaniem zoptymalizowanych rozkładów jazdy zachęcamy do skorzystania z oferty badań marketingowych wielkości popytu i struktury biletowej.

Odpowiednio ułożony rozkład jazdy jest jednym z filarów zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Według badań marketingowych przeprowadzanych w różnych obszarach kraju, częstotliwość, takt i synchronizacja odjazdów są jednym z najważniejszych aspektów świadczących o wysokiej jakości oferty przewozowej.

Zobacz szczegółowy opis »

Zachowania komunikacyjne ludności są dynamiczne i zmieniają się z upływem czasu. Systemy komunikacyjne w wielu regionach posiadają naleciałości z przed wielu lat, a brak ich znaczącej przebudowy skutkować może spadkiem liczby przewiezionych pasażerów. Zespół specjalistów TRAKO, może dokładnie przeanalizować zakres świadczonych usług oraz ocenić każdy z poszczególnych elementów wraz z nakierowaniem na odpowiednie działania mające poprawić obecną sytuację firm przewozowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Badania ruchu są podstawową czynnością prowadzącą do zgromadzenia danych dotyczących podaży na usługi komunikacji zbiorowej. Regularne przeprowadzanie badań pozwala zoptymalizować ofertę przewoźnika i ukierunkować ją do konkretnych grup klientów. Badania napełnień są podstawą do oszacowania pracy przewozowej wyliczonej w pasażerogodzinach i pasażerokilometrach.

Zobacz szczegółowy opis »

Dane uzyskane podczas badań ruchu są fundamentalną wartością używaną podczas identyfikacji celów podróży pasażerów. Dzięki dokładnemu zidentyfikowaniu relacji, możemy stworzyć więźbę ruchu oraz model symulacyjny obrazujący rozkład potoków pasażerskich w sieci. Więźba ruchu pasażerskiego może służyć nam do określenia potencjału danych linii komunikacyjnych poprzez zobrazowanie głównych korytarzy transportowych na badanym obszarze.

Zobacz szczegółowy opis »

Każda inwestycja, szczególnie ta związana z transportem powinna zostać zaprojektowana na podstawie analizy kosztów i korzyści. Utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami poniesionymi przez inwestorów i nakładem finansowym koniecznym do jej pełnego funkcjonowania, a korzyściami jakie zostaną uzyskane poprzez oddanie jej do użytku to główny cel analiz tego typu. Każdy beneficjent aplikujący o przyznanie środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej 2013-2020 zobligowany jest do przedstawienia AKK, jako składowej studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Zobacz szczegółowy opis »

To co wyróżnia naszą firmę na rynku usług doradczych jest pełne wsparcie dla klienta na wszystkich etapach realizacji projektu. Począwszy od tworzenia dokumentacji projektowej, poprzez pozyskiwanie funduszy, aż do wdrożenia gotowego produktu. Wiedza ekspertów, inżynierów i zespołu projektowego daję pełną wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowej realizacji projektu wraz z jego finalizacją.

Zobacz szczegółowy opis »