Analizy marketingowe oraz analizy kosztów i korzyści dla projektów transportowych

Każda inwestycja, szczególnie ta związana z transportem powinna zostać zaprojektowana na podstawie analizy kosztów i korzyści. Utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami poniesionymi przez inwestorów i nakładem finansowym koniecznym do jej pełnego funkcjonowania, a korzyściami jakie zostaną uzyskane poprzez oddanie jej do użytku to główny cel analiz tego typu. Każdy beneficjent aplikujący o przyznanie środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej 2013-2020 zobligowany jest do przedstawienia AKK, jako składowej studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty