Plany zrównoważonej mobilności miejskiej tzw. „Plany mobilności” wykonane w oparciu o: "Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" (ELTIS), przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem wyznaczającym standardy i ułatwiającym planowanie nowych inwestycji związanych z szeroko pojętą mobilnością. W dokumentach tych szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie potrzeb transportowych mieszkańców. Podczas przygotowywania planów mobilności analizowane są zachowania ludności, specyfika miejsca oraz zasady funkcjonowania infrastruktury transportowej w skali mikro i makro. Plany zawierają szerokie spojrzenia w kontekście funkcjonowania miasta i długookresową perspektywę zrównoważonego rozwoju mobilności.

Plany mobilności miejskiej często stanowią podstawę do otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. środki Unijne)

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty