Usługi dla organizatorów transportu publicznego

Stała współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za organizowanie transportu publicznego jest jedną z kluczowych działalności naszej firmy. Świadczymy usługi projektowe, doradcze organizacyjno-prawne na które składają się poszczególne zakresy działalności.

 • Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej
 • Plany zrównoważonej mobilności miejskiej (w oparciu o : "Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" (ELTIS), przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.)
 • Plany transportowe (w myśl ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym)
 • Koncepcje rozwoju systemu transportowego
 • Zintegrowane Plany Rozwoju Transportu Publicznego
 • Studia Wykonalności projektów transportowych
 • Planowanie sieci transportowej (trasy, rozkłady jazdy, systemy taryfowe itp) 
 • Priorytety dla komunikacji miejskiej
 • Usługi eksperckie przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących przewozów pasażerskich
 • Doradztwo strategiczne
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE w obszarze projektów transportowych

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Miasto Ząbkowice Śląskie

Koncepcja organizacji transportu zbiorowego w Ząbkowicach Śląskich Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

Gmina Miasto Nysa

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Gmina Miasto Stargard

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Stargard Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne zachodniopomorskie

Miasto Kalisz

Analiza kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie Kalisza Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne wielkopolskie

Miasto Płock

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Płocka Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne mazowieckie

Miasto Opole

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Miasto Głogów

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych na terenie Głogowa Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Gmina Miasto Świdnica

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Miasto Legnica

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Zarząd Dróg i Komunikacji Wrocław

Założenia integracji przewozów w Aglomeracji Wrocławskiej jako część Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Wrocławskiej w latach 2004-2008 Plany Transportowe i dokumenty strategiczne dolnośląskie

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem wyznaczającym standardy i ułatwiającym planowanie nowych inwestycji związanych z szeroko pojętą mobilnością. W dokumentach tych szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie potrzeb transportowych mieszkańców. Podczas przygotowywania planów mobilności analizowane są zachowania ludności, specyfika miejsca oraz zasady funkcjonowania infrastruktury transportowej w skali mikro i makro. Plany zawierają szerokie spojrzenia w kontekście funkcjonowania miasta i długookresową perspektywę zrównoważonego rozwoju mobilności.

Plany mobilności miejskiej często stanowią podstawę do otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. środki Unijne)

Zobacz szczegółowy opis »

Od 2011 roku przygotowujemy projekty planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, które są niezbędne do organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Opracowujemy plany transportowe w pełni dostosowane do potrzeb i oczekiwań gmin, miast, powiatów oraz województw.

Plany transportowe przygotowane przez naszych specjalistów składają się z profesjonalnie zaprojektowanych projektów sieci komunikacyjnych, gwarantujących szeroki dostęp do usług o charakterze użyteczności publicznej.

Zobacz szczegółowy opis »

Z dniem 1 stycznia 2004 r., nałożono na organy samorządu terytorialnego konieczność wykonania analizy sytuacji rynkowej, w przypadku podjęcia decyzji w sprawie wydania przewoźnikowi nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia (w zakresie regularnego przewozu osób) na linie komunikacyjne o długości do 100 km. Nasza firma oferuje przeprowadzenie kompleksowej usługi związanej z udzieleniem przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób.

Zobacz szczegółowy opis »

Jako firma zajmujemy się krótko i długoterminowymi planami rozwoju systemów transportu. Dzięki wnikliwej analizie potrzeb pasażerów oraz uwarunkowań lokalnych jesteśmy w stanie zaproponować optymalne przebiegi nowych tras komunikacyjnych, lokalizacje infrastruktury punktowej oraz kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej. Proces kształtowania sieci transportowej zawiera w sobie min. opracowanie tras poszczególnych linii, stworzenie rozkładów jazdy, czy spersonalizowanych systemów taryfowych. Zaproponowane przez nas rozwiązania zawsze wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju i komplementarności poszczególnych systemów transportowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Dynamiczny rozwój miast doprowadził do koncentracji w aglomeracjach i metropoliach większości urzędów, punktów usługowych i miejsc pracy. Efekt rozlewania się miast (urban sprawl, eksurbanizacja) sprawia, że ludzie codziennie pokonują podróże, z obrzeży miast i ośrodków ościennych w celach zarobkowych. Powoduje to powstawanie kongestii, czyli zatłoczenia na drogach.

Receptą na problemy komunikacyjne związane z zatorami drogowymi jest inwestycja w integracje transportu zbiorowego na obszarze metropolii, czy aglomeracji. Atrakcyjny dla pasażerów transport publiczny, umożliwia podróż wieloma środkami transportu (kolej, autobusy regionalne, komunikacja miejska) na jasnych i przejrzystych zasadach oraz wspólnym bilecie. Cechuje się również konkurencyjnymi czasami przejazdów pomiędzy miejscowościami aglomeracji.

Wysoki poziom świadczenia usług przewozowych, który zadowoli klientów, z punktu widzenia organizatora wymaga wielu zabiegów prawno-organizacyjnych. Odpowiednie funkcjonowanie prawne organizatorów transportu na różnych szczeblach, sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi JST i utrzymanie zoptymalizowanej sieci połączeń jest wyzwaniem, z którym nasz zespół poradzi sobie bez problemu.

Zobacz szczegółowy opis »

Przygotowanie wariantowania projektu, określenie wpływu na otoczenia oraz wyliczenie jego opłacalności to jedna z podstawowych części realizacji projektu. Ocena i analiza potencjału poprzez określenie wszystkich wad i zalet bazująca na wiedzy eksperckiej jest niezbędna dla poprawnego przeprowadzenia inwestycji. W studiach wykonalności podpieramy się wynikami analiz ekonomicznych, analiz ruchu oraz analiz wielokryterialnych.

Zobacz szczegółowy opis »

Wzrost kongestii w XXI wieku w obszarach mocno zurbanizowanych doprowadził do znacznego wydłużenia czasu podróży, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Jednym ze środków pomagającym w „odkorkowywaniu” miast jest zwiększanie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Priorytet dla komunikacji zbiorowej zapewnia wzrost konkurencyjności tego środka transportu i wywołuje efekt zachęty wśród podróżnych poruszających się innymi środkami komunikacji.

Nasza firma wyszukuje i projektuje optymalne rozwiązania zapewniające priorytety dla komunikacji zbiorowej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do klienta, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania znacząco zwiększające zainteresowanie wśród podróżnych komunikacją zbiorową, zdiagnozować optymalną funkcjonalność systemu dla konkretnego rozwiązania i „przeprowadzić” zamawiającego przez wszystkie etapy inwestycji.

Zobacz szczegółowy opis »

Obowiązkiem jaki spoczywa na organizatorze publicznego przewozu pasażerskiego jest zorganizowanie efektywnego, przyjaznego dla pasażera, wydajnego systemu połączeń, który będzie jednocześnie generował jak najmniejsze koszty.

W przypadku wyłonienia operatora w formie przetargu, warto skonkretyzować zapisy SIWZu, aby zapewnić należytą jakość wykonanej usługi. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów jest gwarancją stworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej odpowiedni poziom szczegółowości, zabezpieczającej zamawiającego przed poniesieniem nieprzewidywanych kosztów i jednocześnie chroniącego jego interesy.

Zobacz szczegółowy opis »

Długofalowe i roztropne decyzje w zarządzaniu transportem powodują znaczący wzrost poziomu świadczonych usług. W celu wyeliminowania błędnie podejmowanych decyzji, mających negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców należy określić i zdywersyfikować inwestycje w dziedzinie transportu. Zespół ekspertów firmy „TRAKO” zapewnia pełne doradztwo w dziedzinach rozwoju komunikacji na każdym szczeblu.

W dokumentach strategicznych zawierane są informacje o planowanych inwestycjach w transport publiczny, indywidualny, infrastrukturę punktową i sieciową oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ich poziomu mobilności.

Dokumenty strategiczne, w których tworzeniu wspieramy administrację publiczną w znaczącej części stają się dokumentami prawa miejscowego.

Zobacz szczegółowy opis »

Obecna perspektywa unijna 2014-2020 oferuje możliwość pozyskania wsparcia na projekty infrastrukturalne w wysokości do 85%. Wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury i taboru przyczynia się do generowania negatywnych skutków związanych z ich eksploatacją; wzrostu poziomu zanieczyszczeń, zwiększonej emisji hałasu, zmniejszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki dobrze przygotowanym dokumentom aplikacyjnym oraz odpowiednio napisanym projektom szanse finansowania przedsięwzięcia związanego z transportem są bardzo duże. Szczególną szansę na dofinansowanie w obecnej perspektywie mają przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Wieloletnie doświadczenie, jakim możemy się poszczycić, zostało zdobyte podczas pracy przy projektach obejmujących swoim zakresem osiąganie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej bądź planu mobilności miejskiej. W historii firmy braliśmy udział w przygotowaniu kilkunastu projektów na łączną kwotę przekraczająca 1 mld złotych.

Zobacz szczegółowy opis »

Coraz więcej mieszkańców małych miejscowości odczuwa problemy związane z brakiem dostępu do połączeń transportu publicznego. Receptą na poprawę jakości życia mieszkańców wsi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest uruchomienie systemu gminnego transportu publicznego.
Dla samorządów gminnych opracowujemy kompleksowe projekty systemów komunikacji gminnych, składające się z badań i analiz rynku, projektów tras linii komunikacyjnych oraz szczegółowych rozkładów jazdy.

Zobacz szczegółowy opis »