Napisali o nas:

Oferta dla organizatorów transportu publicznego

 
 • Plany zrównoważonej mobilności miejskiej
  (w oparciu o : "Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" (ELTIS), przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.).
 • Plany transportowe (w myśl ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym).
 • Koncepcje rozwoju systemu transportowego.
 • Zintegrowane Plany Rozwoju Transportu Publicznego.
 • Studia Wykonalności projektów transportowych.
 • Planowanie sieci transportowej (trasy, rozkłady jazdy, systemy taryfowe itp) .
 • Priorytety dla komunikacji miejskiej.
 • Usługi eksperckie przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących przewozów pasażerskich.
 • Doradztwo strategiczne.
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE w obszarze projektów transportowych.