Napisali o nas:

Nasze opracowania

Tytuł opracowania

Zlecający


  • PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
Miasto Dąbrowa Górnicza

  • 2 WOJEWÓDZKIE PLANY TRANSPORTOWE
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego.

  • 8 POWIATOWYCH PLANÓW TRANSPORTOWYCH
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla powiatów: biłgorajskiego, jarosławskiego, kamiennogórskiego, lubińskiego, opolskiego, pilskiego, puławskiego, wrocławskiego.

  • 6 MIEJSKICH PLANÓW TRANSPORTOWYCH
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla miast: Gniezna, Jeleniej Góry, Legnicy, Opola, Stargardu Szczecińskiego, Wałbrzycha.
Przeprowadzenie badania napełnień na wszystkich liniach użyteczności publicznej
w Województwie Opolskim
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Optymalizacja komunikacji miejskiej w Legnicy Miasta Legnica
Koncepcja układu linii podmiejskich oraz optymalizacji oferty przewozowej
w ramach włączenia gmin Swarzędz i Kleszczewo
do sieci publicznego transportu zbiorowego Miasta Poznania
ZTM Poznań
Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych w komunikacji miejskiej
w Opolu na potrzeby projektów organizacji ruchu pojazdów transportu publicznego
Miasto Opole
Opracowanie rozkładu jazdy wraz z optymalizacją i synchronizacją odjazdów
oraz przygotowanie i nadzór badań struktury pasażerskiej wraz z analizą wyników
Miejski Zakładu Komunikacji w Opolu
Kompleksowe badania potoków pasażerskich na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle
Analiza wdrożenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Brodnicy Miasto Brodnica
Koncepcja rozwoju sieci transportu publicznego w Gminie Chocianów Gmina Chocianów
Optymalizacja i uporządkowanie przebiegu linii komunikacji miejskiej poprzez dostosowanie częstotliwości kursowania wraz z projektem nowego rozkładu jazdy dla komunikacji miejskiej w Świdnicy Miasto Świdnica
Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego
poprzez integrację systemu transportu publicznego
na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym:
  • Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego
  • Plan działań
  • Studium wykonalności dla projektu integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM
  • Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych
Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej Miasto Opole
Korytarze autobusowe wysokiej jakości w Białystoku Miasto Białystok
Studium komunikacyjne poprawy dostępności miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych (ścieżki rowerowe) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka Miasto Malbork
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA Województwo Dolnośląskie
Badania struktury biletowej i pasażerskiej komunikacji miejskiej w Świnoujściu Komunikacja autobusowa w Świnoujściu
Analiza instytucjonalna możliwości wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Kompleksowe badania potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej
w Legnicy
Miasta Legnica
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich
dla miasta Torunia na 2013 r.
Gmina Miasta Toruń
Pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
Projekt taryfy komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Plan funkcjonalny autobusowej sieci komunikacyjnej
na potrzeby publicznego transportu zbiorowego
dla Miasta Wałbrzycha i Szczawna Zdroju.
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Wspieranie zarządzania na szczeblu europejskim oraz przy realizacji działań regionalnych w ramach projektu INTER-Regio-Rail:
Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim
- projekt regionalny JEDEN BILET- JEDNA TARYFA
Urząd Miejski w Lubinie
Optymalizacja komunikacji miejskiej. Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu
Projekt systemu komunikacji miejskiej w Wodzisławiu Śląskim. Miasto Wodzisław Śląski
Analiza możliwości przeprowadzenia linii tramwajowej
do lewobrzeżnej części miasta Torunia
Gmina Miasta Toruń
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich
dla miasta Torunia na 2012 r.
Gmina Miasta Toruń
Opracowanie określające docelowy i komplementarny system publicznego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego)
w zachodniej części aglomeracji warszawskiej.
Wspólne zlecenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Michałowice, Pruszków, Piastów
Aktualizacja opracowania "Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego
dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem
bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015"
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Studium efektywności pracy przewozowej w Komunikacji Miejskiej w Brodnicy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy
usługi eksperckie i doradztwo w zakresie wdrożenia
Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej "PEKA"
w komunikacji zbiorowej na obszarze Poznania i aglomeracji
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Ocena funkcjonalna projektowanej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej jako środka transportu regionalnego w aglomeracji trójmiejskiej oraz środka transportu miejskiego w Gdańsku Gmina Gdańsk
Wykonanie pomiarów ruchu w Trzebnicy
Progress Consulting Sp. z o.o.
Wykonanie badań ruchu wraz z analizą wyników badań w Oławie Progress Consulting Sp. z o.o.
Badanie i ocena jakości i efektywności (w sposób ciągły) komunikacji miejskiej
w Poznaniu oraz realizowanej w ramach porozumień międzygminnych.
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych
i autobusowych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie
Badanie rynku transportu publicznego w powiecie dzierżoniowskim,
którego organizatorem jest Gmina Bielawa
Gmina Bielawa
Optymalizacja tras i rozkładów jazdy linii autobusowych komunikacji miejskiej Bielawa. Gmina Bielawa
Badania i analiza rynku miejskiego transportu publicznego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle
Optymalizacja komunikacji miejskiej w Tarnowie. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie
Badania napełnień linii komunikacji miejskiej w Swarzędzu wjeżdżających
do Poznania wraz z identyfikacją miejsca zamieszkania i celu podróży pasażerów
Gmina Swarzędz
Analiza rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
Optymalizacja tras i rozkładów jazdy linii autobusowych komunikacji miejskiej,
których organizatorem jest gmina Bielawa
Gmina Bielawa
Ocena funkcjonalności projektowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
jako środka transportu miejskiego w Gdańsku.
Urząd Miejski w Gdańsku
Przeprowadzenie badań rynku komunikacji miejskiej w zakresie potoków
pasażerskich i więźby ruchu pasażerskiego.
Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu
- zarządzanie ruchliwością (mobility management).
Urząd Miasta Opola
System Bike & Ride we wrocławskim obszarze metropolitarnym
- studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno-przestrzenna.
Urząd Miasta Wrocławia

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
dla aglomeracji bydgosko - toruńskiej.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
miasta Konina na lata 2010-2015.
Urząd Miejski w Koninie
Usługi eksperckie związane z przygotowaniem projektu pn: "Szybka kolej metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City
oraz integracja systemów transportu miejskiego"
Urząd Miasta Torunia
Koncepcja Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Lubinie. "BARD"
Badania i Analizy
Ruchu Drogowego
Plan połączeń transportu zbiorowego w gminie Lubin. Urząd Gminy Lubin
Opracowanie i wykonanie analizy zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe w otoczeniu komunikacyjnym linii kolejowych
w województwie wielkopolskim pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych przez środki transportu.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Pomiary natężenia oraz struktury rodzajowej ruchu drogowego na skrzyżowaniach wzdłuż osiedla Kozanów.

Biprogeo

Analiza ruchowa - Biała Podlaska.

Progress Consulting

Analiza ruchowa - Kędzierzyn Koźle.

Progress Consulting

Analiza ruchowa - Opole.

Progress Consulting

Optymalizacja tras i rozkładów jazdy wybranych linii komunikacyjnych MZK Opole.

MZK Opole

Koncepcja połączeń komunikacji zbiorowej
w gminie Święta Katarzyna.

Urząd Gminy Św. Katarzyna

Wykonanie badań i analiz ruchu, inwentaryzacji istniejących systemów transportowych i planów rozwoju systemów transportowych na potrzeby studiów wykonalności dla projektów infrastruktury transportu publicznego w Lesznie, Opolu i Kędzierzynie - Koźlu.

Progress Consulting

Analiza przebiegu tras komunikacji zbiorowej wraz z projektem lokalizacji przystanków w ramach koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy śródmiejskiej trasy południowej we Wrocławiu.

Biprogeo Projekt

Badania i analizy napełnień komunikacji międzygminnej
Wrocław - Długołęka.

Urząd Gminy Długołęka

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
miasta Augustowa.

Urząd Miasta Augustów

Badania i analizy napełnień komunikacji gminnej w Kobierzycach.

Urząd Gminy Kobierzyce

Fragmenty studium wykonalności - Leszno.

Progress Consulting

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna.

Progress Consulting

Organizacja komunikacji międzygminnej Wrocław - Kobierzyce.

Urząd Gminy Kobierzyce

Badania rynku komunikacji miejskiej w Lubinie wraz z analizą wyników
i wykonaniem nowych rozkładów jazdy linii autobusowych.

PKS w Lubinie

Badania i analiza zapotrzebowania mieszkańców w zakresie komunikacji autobusowej na terenie miast Jaworzna i Mysłowic. Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska  na lata 2009 - 2015

Gmina Miejska Biała Podlaska

Referat "Ocena funkcjonowania połączeń autobusowych Wrocławia z sąsiednimi gminami we wspólnym systemie taryfowym."

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Zintegrowany System Transportu Miejskiego

Komunikacja zbiorowa w rejonie "śródmiejskiej trasy południowej"
we Wrocławiu.

Biprogeo

Badania napełnień, optymalizacja tras przebiegu i rozkładów jazdy linii autobusowych MKS Krosno.

MKS Krosno

Modyfikacja układu komunikacyjnego w Opolu.

MZK Sp. z o.o. w Opolu

Lokalny Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Opolu.

Urząd Miasto Opole

Studium zmiany układu komunikacji zbiorowej w Tychach w powiązaniu z szybką koleją regionalną .

Prezydent Miasta Tychy

Zadania z zakresu logistyki i marketingu usług przewozowych
w sieci transportowej obsługiwanej przez Polbus PKS we Wrocławiu.

Polbus PKS

Plan połączeń transportu zbiorowego w gminie Czernica.

Urząd Gminy Czernica

Koncepcja wstępna układu linii tramwajowych systemu "Tramwaj Plus" po zakończeniu etapu I.

Urząd Miasta Wrocławia

Diagnoza i perspektywy rozwojowe  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.  w Inowrocławiu.

Urząd Miasta Inowrocław

Badania napełnień wszystkich kursów komunikacji autobusowej Polbus PKS. Określenie rentowności połączeń.
Przygotowanie rozkładu jazdy.

Polbus PKS

Plan Rozwoju Transportu Publicznego  dla miasta Puławy  i obszaru funkcjonalnie z nim powiązanego wraz z optymalizacją oferty przewozowej  przeprowadzonej na podstawie badań potoku pasażerskiego i struktury przewozowej pasażerów.

Urząd Miasta Puławy

Priorytety dla komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Urząd Miasta Białystok

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007 - 2013.

Urząd Miasta Jelenia Góra

Badania napełnień oraz projekt nowego układu linii komunikacji miejskiej w Opolu.

MZK Sp. z o.o. w Opolu

Projekt linii 7 (modernizacja linii tramwajowej we Wrocławiu pod kątem uatrakcyjnienia dla pasażerów),
który jest realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Euronatur

Założenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej
(opracowanie zawierające podstawy integracji wszystkich środków transportu publicznego w aglomeracji).

Euronatur

Integracja komunikacji międzygminnej Wrocław - Długołęka
(szczegółowe zasady organizacji i dotowania połączeń autobusowych pomiędzy dwiema sąsiednimi gminami).

Euronatur

Badania i analizy komunikacji tramwajowej w północno-wschodniej części Wrocławia.

Zdik we Wrocławiu

Linie milenijne - nowe połączenia komunikacyjne po otwarciu mostu tysiąclecia we Wrocławiu.

Zdik we Wrocławiu

Projekt nowej organizacji komunikacji nocnej we Wrocławiu.

Zdik we Wrocławiu

Założenia integracji przewozów w aglomeracji wrocławskiej jako część
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego aglomeracji wrocławskiej w latach 2004-2008.

Zdik we Wrocławiu

Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie oraz propozycje jej usprawnień.

Urząd Miasta w Lubinie