Napisali o nas:

System informacji o zajętości miejsc parkingowych w strefie miejskiej

autor: inż. Maciej Mysona

Wzrost ilości samochodów

Brak możliwości znalezienia miejsca parkingowego w centrum dużego miasta jest standardowym problemem, który powstał wraz ze zwiększeniem dostępności posiadania samochodu osobowego. Jeszcze kilkanaście lat temu problem ten nie wydawał się aż tak duży. Od 1999 roku liczba samochodów w Polsce zwiększyła się ponad dwukrotnie, przekraczając wartość 20 milionów . W związku z tendencją parkowania jak najbliżej miejsca docelowego, kierowcy wjeżdżają pojazdami w strefy staromiejskie o ograniczonym ruchu, które cechują się wąskimi ulicami i małą ilością miejsc parkingowych. Zasadniczym powodem, zachęcającym ludzi do wjazdu w te miejsca jest nadzieja znalezienia wolnego stanowiska parkingowego.

Najbardziej oczekiwane lokalizacje miejsc parkingowych

Dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużymy się przykładem miasta Wrocławia, gdzie ścisłe centrum ograniczone jest ulicami Kazimierza Wielkiego, Nowy ¦wiat, Grodzką i św. Katarzyny. Teren pomiędzy tymi arteriami stanowi strefę uspokojonego ruchu, w której większość obszaru oznaczona jest znakiem D-40, jako strefa zamieszkania.

Proponowana strefa monitoringu zajętości miejsc parkingowych

Rysunek 1 Proponowana strefa monitoringu zajętości miejsc parkingowych
Źródło: Opracowanie własne, podkład Openstreeetmap

Centrum miasta pełni funkcje reprezentatywne oraz rekreacyjne, w związku z tym wzmożony ruch pojazdów, których kierowcy szukają miejsca parkingowego nie wpływa pozytywnie na wizerunek takiego obszaru. Kilkunastominutowe próby poszukiwania wolnego miejsca, powodują zwiększony ruch i zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Sytuację tę można spróbować rozwiązać za pomocą systemu informacji dla kierowców o stanie dostępności miejsc parkingowych wzdłuż ulic, podobnego do tego, który obecnie powszechnie stosowany jest na parkingach w sklepach wielkopowierzchniowych.

Informacja o zajętości miejsc na parkingu przy centrum handlowym

Rysunek 2 Informacja o zajętości miejsc na parkingu przy centrum handlowym.
Źródło: http://systemy-parkingowe.pl/images/tablica_zajetosci_parkingu.jpg dostęp: 28.01.2016 r.

Tablice informujące o zajętości miejsc parkingowych w Bydgoszczy

Rysunek 3 Tablice informujące o zajętości miejsc parkingowych w Bydgoszczy
Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/b1/d9/10/z17666993Q,System-ITS.jpg dostęp: 28.01.2016 r.

Systemy rozpoznawania zajętości miejsca

W XXI wieku rozwiązania telematyczne pozwalają na tworzenie tanich, stabilnych i dokładnych systemów usprawniających mobilność miejską. Jednym z usprawnień jest system informacji o zajętości miejsc parkingowych. Najczęściej stosowane są systemy detekcji optycznej opartej o system kamer zliczających oraz czujników wmontowanych w powierzchnię płyty parkingowej. Rozwiązania znanego z parkingów wielopoziomowych na próżno szukać w polskich miastach oraz otwartych przestrzeniach parkingowych.

Na system detekcji mogą składać się czujniki bezprzewodowe wmontowane w płaszczyznę drogi. Powinny one cechować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. Ich dokładność pomiarowa musi pozostać niezachwiana przy drobnej warstwie opadów atmosferycznych oraz w porze jesiennej kiedy pojawia się problem opadających liści z drzew. Zasilanie czujników odbywa się zazwyczaj poprzez wbudowaną baterię, której żywotność wynosi ponad 5 lat. Jest to okres stosunkowo długi, który nie generuje wysokich kosztów utrzymania infrastruktury. Czujniki dla zapewnienia wysokiej dokładności pomiarów często wyposażone są w dwa systemy zliczania pojazdów. Jeden opiera się na czujce emitującej wiązkę podczerwieni, drugi natomiast na czujniku magnetycznym. Dane przekazywane są do anten zbiorczych montowanych w pobliżu, które za pomocą łączności bezprzewodowej przekazują dane do serwera centralnego.

System detekcji pojazdu oparty na czujniku wbudowanym w płytę parkingu

Rysunek 4 System detekcji pojazdu oparty na czujniku wbudowanym w płytę parkingu
Źródło: http://www.nedapidentification.com/solutions/vehicle-detection.html

Drugim proponowanym systemem jest wideodetekcja, która jest mniej inwazyjnym sposobem zliczania pojazdów. Opiera się ona na odczycie obrazu z kamery obejmującej swoim zasięgiem konkretny obszar podzielony na miejsca parkingowe. W chwili wykrycia wjazdu pojazdu w danej strefie miejsce zaznaczane jest w systemie jako zajęte.

Wizualizacja systemu wideo detekcji dostępności miejsc

Rysunek 5 Wizualizacja systemu wideo detekcji dostępności miejsc
Źródło: opracowanie własne

Każda z metod ma swoje wady i zalety, a wybór konkretnego rozwiązania technicznego jest rzeczą drugorzędną. Najważniejszym aspektem jest system informacji, który otrzymają kierowcy w postaci np. portalu internetowego, czy aplikacji mobilnej. Będzie można na niej sprawdzić bieżące zapełnienie parkingów i zdecydować o sensie wjazdu w strefę uspokojonego ruchu.

Drugim filarem dynamicznej informacji dla kierowców powinien być system wyświetlaczy usprawniający ruch dla tych, którzy już znajdują się w strefie objętej systemem. Wyświetlacze pokazywałyby na których ulicach znajdują się właśnie wolne miejsca i „prowadziłyby” do nich kierowcę.

Korzyści płynące z systemu

Wizualizacja systemu informacji parkingowej na telefonie komórkowym

Rysunek 6 Wizualizacja systemu informacji parkingowej na telefonie komórkowym
Źródło: opracowanie własne

Wprowadzenie takiego rozwiązania do miast borykających się z problemem parkowania, przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wykorzystania współczynnika zajętości konkretnych miejsc parkingowych i skrócenia czasu ich poszukiwania.

Dzięki minimalizacji tych czasów możemy oczekiwać zmniejszenia ruchu kołowego, ponieważ wyeliminowane zostanie zjawisko „krążenia pojazdów” w celu znalezienia miejsca. Zachowania te znacząco powinny przełożyć się na redukcję zanieczyszczenia powietrza w strefie objętej systemem.

Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania systemu jest dostęp do baz danych zawierających takie informacje jak średni czas postoju i współczynnik zajętości konkretnego miejsca parkingowego. System przeanalizuje również te dane, dzięki czemu zarządca parkingu będzie posiadał informacje o porach dnia w których występuje największy ruch. Informacje te będą mogły służyć np. do kształtowania polityki cenowej.

Zjawiskiem bezpośrednim będzie ograniczenie ilości kilometrów pokonywanej przez pojazdy w celu znalezienia miejsca.

Podsumowując, system ten przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju tkanki wysoko zurbanizowanej, zwiększenia mobilności osób przebywających w strefie i ograniczenia zanieczyszczenia powstającego przez ruch pojazdów.